Addresses of Branches of Subsidiary Organization Bank VTB JSC (Kazakhstan)

Choose you town:

Филиал, отделение

Адрес

Телефон

Режим работы

Услуги

ФИО директора филиала

1.

Department under Head office of Bank 28 "v", Timiryazev St., /corner of Markov St., Almaty, 050040 (727) 330-50-50 Monday - Friday: 9:00 till 18:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Сhairman of board of Subsidiary VTB Bank JSC (Kazakhstan) – Zabello Dmitryi Aleksandrovich

1.1.

Almaty branch 39 "а" bldg., Gogol St./corner of Zenkov St., Almaty, 050040 (727) 330-50-50 Monday - Friday: 9:00 till 18:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Bakhtiyar Almabekovich Abdraimov

1.2.

Add. premise No.1 of Almaty branch No. 3, 64 bldg., Abylay khan Av./corner of Gogol St., Almaty, 050000 (727) 330-50-50 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services of individuals, credit financing of individuals, exchange Bakhtiyar Almabekovich Abdraimov

1.3.

Add. premise No.2 of Almaty branch 234 "b" bldg., Tole bi St., Almaty, 050009 (727) 330-50-50 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services of individuals, credit financing of individuals, exchange Bakhtiyar Almabekovich Abdraimov

1.5.

Add. premise No.4 of Almaty branch 310 bldg., Navoi St/ lower Al Farabi Av., Almaty, 050043 (727) 330-50-50 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Bakhtiyar Almabekovich Abdraimov

1.6.

Add. premise No.5 of Almaty branch 46 bldg., Dostyk Av./corner of Shevchenko St., Almaty, 050010 (727) 330-50-50 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Bakhtiyar Almabekovich Abdraimov

1.7.

Add. premise No.6 of Almaty branch 76, Furmanov St., Almaty, 050000 (727) 330-50-50 Due to technical grounds cash office is not working Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services of individuals, credit financing of individuals, exchange Bakhtiyar Almabekovich Abdraimov

1.8.

Add. premise No.7 of Almaty branch 1 bldg., Zhetysu 4 microdist., Almaty, 050000 (727) 330-50-50 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services of individuals, credit financing of individuals, exchange Bakhtiyar Almabekovich Abdraimov

1.9.

Add. premise No.8 of Almaty branch 69 bldg, Auezov St./corner of Shevchenko, Almaty, 050000 (727) 330-50-50 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services of individuals, credit financing of individuals, exchange Bakhtiyar Almabekovich Abdraimov

6

Karaganda 24 bldg., Bukhar-Zhyrau Av., Karaganda,100000 (7212) 58-90-77 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Denis Nikolaevich Tarasov

6.1

Add. premise No.1 15 bldg., Abdirov Av., Kazyk bi distr., Karaganda, 100017 (7212) 58-90-77 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Denis Nikolaevich Tarasov

17

Shymkent 65, Turkestanskaya St., Shymkent, 160000 (7252) 99-54-54 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Acting Director of the branch Gamzaeva Raksana Elbrusovna

17.1.

Add. premise 31 bldg., Kunaev St., Shymkent, 160000 (7252) 99-54-54 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Without lunch break
Saturday, Sunday – days off
Cash management services, credit financing, exchange Acting Director of the branch Gamzaeva Raksana Elbrusovna

15

Uralsk 103 bldg., Evrasiya Av., Uralsk, 090000 (7112) 55-00-01 Monday - Friday: from 9:00 to 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00 Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Ruslan Amanzholovich Karzhauov

15.1.

Add. premise No.1 103 blgd., Evraziya St., Uralsk, 090000 (7112) 55-00-01 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Without lunch break Saturday, Sunday – days off Cash management services, credit financing of individuals, exchange Ruslan Amanzholovich Karzhauov

16

Ust Kamenogorsk 9 bldg., Pobeda Av., Ust Kamenogorsk, 070000 (7232) 56-02-02 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Andrey Viktorovich Kotin

16.1

Add. premise No.1 90 bldg., Kazakhstan St., Ust Kamenogorsk, 070019 (7232) 56-02-02 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Andrey Viktorovich Kotin

2.2.

Add. premise No.1 of Astana branch 11 bldg., Imanov St., Astana, 010000 (7172) 55-15-15 Monday - Friday: from 9:00 to 18:00 Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Zhandaulet Kenzhetaevich Shadiev

2.3.

Add. premise No.2 of Astana branch 16 bldg., Beibitshilik St., Astana, 010000 (7172) 55-15-15 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Zhandaulet Kenzhetaevich Shadiev

2.1.

Add. premise of Astana branch 12 bldg., Dostyk St., Left bank, Astana, 010000 (7172) 55-15-15 Monday - Friday: from 9:00 to 18:00 Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Zhandaulet Kenzhetaevich Shadiev

2.4.

Exchange in Marriott hotel 2, Dostyk St., Astana, 010000 (7172) 55-15-15 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Without lunch break
Saturday, Sunday – days off
Cash management services, credit financing, exchange Zhandaulet Kenzhetaevich Shadiev

4

Aktau 13 cabinet, 58 bldg., 14 microdist., Aktau,130000 (7292) 43-77-55 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Acting Director of the branch Troshkina Evgenia Viktorovna

3

Aktobe 25 bldg., Abylkhair khan Av., Aktobe, 030000 (7132) 59-46-86 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Darkhan Zhaksybaevich Utemis

3.1

Add. premise No.1 63 apt., 285 bldg., Zhubanov brothers St., Aktobe, 030000 (7132) 59-46-86 Due to technical grounds cash office is not working Monday - Friday: from 9:00 to 18:00 Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Darkhan Zhaksybaevich Utemis

5

Atyrau 111 bldg., Kulmanov St., Atyrau, 060000 (7122) 28-41-41 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Rustam Mustafaevich Zhumadilov

5.1.

Add. premise No.1 64/2 bldg., Azatyk Av., Atyrau, 060000 (7122) 28-41-41 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Rustam Mustafaevich Zhumadilov

7

Kokshetau 4 bldg., Gorkiy St., Kokshetau, 020000 (7162) 40-12-12 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Marlen Manapovich Mukhamedzhanov

7.1

Add. premise No.1 н.п.16., 143 bldg., Abay St., Kokshetau, 020000 (7162) 40-12-13 Monday - Friday: from 9:00 to 18:00 Saturday, Sunday - day off Credit financing of individuals Marlen Manapovich Mukhamedzhanov

8

Kostanay 126 bldg., May 1 St., Kostanay, 110000 (7142) 59-32-59 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Svetlana Viktorovna Kim

8.1

Add. premise No.1 67 bldg., Al-Farabi St., Kostanay,110000 (7142) 59-32-59 Monday - Friday: from 9:00 to 18:00 Saturday, Sunday - day off Credit financing of individuals Svetlana Viktorovna Kim

9

Kyzylorda 58 bldg., Abay Av., Kyzylorda, 120008 (7242) 20-10-04 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Roman Danilovich Tsoy

9.1

Add. premise No.1 5 bldg., Tokmaganbetov St., Kyzylorda,120008 (7242) 20-10-10 Monday - Friday: from 9:00 to 18:00 Saturday, Sunday - day off Credit financing of individuals Roman Danilovich Tsoy

10

Pavlodar 60A bldg., Lermontov St., Pavlodar,140000 (7182) 59-37-76 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Aset Kasenovich Kunafin

10.1

Add. premise No.1 89 bldg., Estay St., Pavlodar, 140000 (7182) 59-37-77 Monday - Friday: 9:00 till 18:00 Lunch break: 13:00 - 14:00. Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Aset Kasenovich Kunafin

11

Petropavlovsk 34 bldg., Buketov St., Petropavlovsk, 150000 (7152) 55-00-11 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Baltabaev Bolat Zhanbekuly

12

Semey 20 "B" bldg., Shakarim Av., Semey, 030000 (7222) 52-22-21 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Erzhan Bulatovich Smagulov

12.1

Add. premise No.1 1 apt., 27 “B” bldg., 15 microdistrict, Semey, 071410 (7222) 52-22-21 Due to technical grounds cash office is not working Monday - Friday: from 9:00 to 18:00 Saturday, Sunday - day off Cash management services, credit financing, exchange Erzhan Bulatovich Smagulov

13

Taldykorgan 155 bldg., Akyn Sara St., Taldykorgan,040000 (7282) 55-11-55 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Zhalgas Omarovich Kasymbekov

14

Taraz 111А bldg., Kazybek bi St., Taraz, 080000 (7262) 59-59-22 Monday - Friday: 9:00 till 18:00
Saturday, Sunday - day off
Cash management services, credit financing, exchange Ramazan Altynbekovich Ibraimov

14.1.

Add. premise No.1 31 bldg., microdist. Samal 7, Taraz,080000 (7262) 59-59-22 Monday - Friday: from 9:00 to 18:00 Saturday, Sunday - day off Credit financing of individuals Ramazan Altynbekovich Ibraimov